klachtenregeling

klachtenregeling

Klachtenregeling

ACT de Woude streeft er naar de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wanneer dit het geval is, heeft het de voorkeur dat u dit met ons bespreekt. Meestal is dat voldoende om het probleem om te lossen. Indien u na bespreking van de klacht nog niet tevreden bent, kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken aan ACT de Woude

Artikel 1- Begrippen
Klager: Opdrachtgevers 
Klacht: Iedere uiting van ongenoegen, schriftelijk door de klager kenbaar gemaakt met betrekking tot de dienstverlening, die is overeengekomen met ACT de Woude

Artikel 2 – Interne klachtenbehandeling
Klager dient een klacht in bij ACT de Woude. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Elke klacht wordt geregistreerd op een klachtenformulier. Klachten over de uitvoering van de dienstverlening worden bij voorkeur door de klager rechtstreeks met ACT de Woude besproken en in vertrouwen behandeld. Is dat niet mogelijk dan treedt de interne procedure klachtenbehandeling in werking.

Interne procedure klachtenbehandeling:

- Voor de interne procedure dient de klager de klacht schriftelijk gemotiveerd in bij ACT de Woude. De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.

- Klager ontvangt binnen twee dagen een schriftelijke bevestiging dat de klacht ontvangen is.

-Uiterlijk drie weken na binnenkomst van de klacht is er een gesprek gearrangeerd tussen de klager en ACT de Woude, met als doel een tot tevredenheid stemmende afhandeling van de klacht te komen. Indien een langere termijn dan drie weken benodigd is om de klacht te onderzoeken en/of af te handelen ontvangt de klant hiervan binnen twee weken na ontvangst van de klacht een reactie waarin het uitstel wordt gemotiveerd onder opgaaf van een indicatie wanneer wordt verwacht uitsluitsel te geven.

Klager ontvangt binnen zeven dagen na dit gesprek een bevestiging van ACT de Woude over de overeengekomen wijze van afhandeling van de klacht. Dit geldt ook in geval er geen overeenstemming is bereikt.

Artikel 3 – Verslaglegging
Van elke klachtbehandeling wordt verslag gedaan op het klachtenformulier.

Artikel 4 – Onafhankelijke derde
Indien de uitkomst van de interne klachtenbehandeling voor de klager niet aanvaardbaar is, kan de klager zijn klacht voorleggen aan de onafhankelijk derde, Develhub. Het oordeel van deze onafhankelijk derde is bindend voor ACT de Woude en consequenties die hieruit voortvloeien, worden zo spoedig mogelijk afgehandeld. 

Het klachtenformulier en bijbehorende stukken worden voor de duur van twee jaren bewaard, tenzij anders overeengekomen.

Correspondentieadres interne klachtenprocedure:
ACT de Woude
Woude 20
1489NC